Uvjeti korištenja


emerion WebHosting d.o.o. (skraćeno emerion)

Uvjeti korištenja v1.2

Ovi uvjeti se primjenjuju na sve usluge koje emerion pruža poslovnom partneru, čak i ako nema posebnih pozivanja na iste. Pojmovi “emerion,” “nas”, “mi”, “naše” se odnose na emerion d.o.o, i svi koji koriste naše usluge ulaze u poslovni odnos sa emerion-om i u sljedećim uvjetima će biti nazivani “korisnik”, “Vi”, “kupac”.

1. Prihvatljiv način uporabe

Sa narudžbom usluga, emerion iste na raspolaganje stavlja na neodređeno vrijeme. Osnova za korištenje tih usluga su uvjeti u trenutnoj verziji, koji će svakom korisniku biti vidljivi prilikom naručivanja na web stranici. Korisnik ove uvjete prihvaća sa svojom narudžbom. Uvijeti su uvijek valjani u trenutnoj verziji, sve dok emerion pruža navedene usluge i mogu na našoj web stranici biti pregledani od strane bilo koga. Korisnicima će biti skrenuta pozornost na promijene u uvijetima poslovanja.

2. Pošteno korištenje

Pod “Poštenim korištenjem” razumijemo korištenje interneta i srodnih resursa sa obzirom, bez da kroz naše aktivnosti ograničimo ili povrijedimo prava i aktivnosti drugih korisnika. Korisnik je dužan da razumije opća pravila koja vladaju na internetu, da ih prihvati i poštuje, čak i ako ona nisu izričito zabilježena.

3. Učinkovitost i period narudžbi i usluga

3.1. Učinkovitost narudžbe

Narudžbe usluga postaju djelotvorne odmah nakon što se narudžba potvrdi. Pri prvoj narudžbi je potrebna potpisana potvrda, koju možete poslati putem e-maila (dodatak) ili faxa. Sve dalje narudžbe za taj račun biće obavljene automatski, čim kupac bude završio redoslijed narudžbe na našoj web stranici. Kod online-transakcija, kako za nove tako i za već postojeće korisnike, narudžba važi kao potvrđena kada se kupac identificira svojom kreditnom karticom, koja je odobrena od strane službenog centra za odobrenje kreditnih kartica. Narudžbe je moguće izvoditi samo putem našeg online sustava za naručivanje. Kroz narudžbu se takođe kreira korisnički račun, koji sadrži sve od strane kupca navedene podatke kao i od nas pružene usluge.

3.2. Učinkovitost usluga
Naručene usluge stupaju na snagu onog trenutka, kad svi tehnički i administrativni uvijeti budu ispunjeni. emerion će pokušati da ove zahtijeve ispuni što prije i u roku navedenom na web stranici, ali nema uticaj na treće osobe koje su ključne za realizaciju zahtijeva.

3.3. Razdoblje izvedbe novih narudžbi
Naručene usluge su od dana stupanja na snagu dostupne na neodređeno vrijeme. emerion preduzima sve potrebne tehničke i administrativne mjere, kako bi usluge ostale na snazi.

3.4. Razdoblje izvedbe up- i downgrade-a (nadogradnja i degradiranje)
U slučaju da usluga tijekom razdoblja bude nadograđena ili degradirana, nova usluga stupa na snagu od dana kad je naručena i važi na neodređeno vrijeme.

4. Cijene i obračun

4.1. Hosting usluge

Usluge koje se pružaju na neodređeno vrijeme se naplaćuju mjesečno. Svakom novom računu se dodjeljuje 3-mjesečno razdoblje naplate, koje kupac preko ControlaPanela može da promijeni na 6 ili 12 mjeseci. Pri prvoj narudžbi naplata se vrši 1. sljedećeg mjeseca. Odabrano obračunsko razdoblje podrazumijeva minimalno ugovorno razdoblje i koristi se za periodične fakture, koje se izdaju svakog 1. u mjesecu. Periodični računi sadrže hosting usluge, koje su aktivne tokom izdavanja računa i plaćaju se unaprijed kao i prilagodbe alikvota (pro rata) hosting usluga koje su naručene tokom posljednjeg obračunskog razdoblja.

Nakon otkaza ili transfera ne postoji pravo na povrat novca za tekuće obračunsko razdoblje. Cijene za jednokratne usluge su navedene kao takve, a naplaćuju se izravno na dan stupanja usluga na snagu.

4.2. Domen pristojbe
Domen pristojbe se obračunavaju za razdoblje od jedne godine (za odabrane domen ekstenzije na 2 godine, više informacija o tome možete naći na našoj web stranici kao i pri narudžbi) i sadrže godišnje operativne troškove za ime domene, uključujući i produženje valjanosti navedenog razdoblja. Naknada za naziv domene nije isto što i godišnja pristojba koju naplaćuje registar.

Pri novoj narudžbi (registracija i transfer) se kotizacija i naknada za domen, nakon uspješne narudžbe, obračunavaju odmah i to na godinu dana unaprijed. Korisnički rok počinje s datumom narudžbe i ne prilagođava se razdobljima odgovarajućeg registra. Sve preko emeriona upravljane domene se automatski obnavljaju. Datum za rok možete da vidite u ControlPanelu pod točkom “Trenutne usluge”. Kako biste spriječili produženje neke usluge, potrebno je da najmanje dan prije isteka otkažete uslugu ili deaktivirate točku za automatsku produženje usluge u Vašem ControlPanelu.

4.3. Promjene cijena
Ukoliko se cijena za usluge koje su pružaju na neodređeno vrijeme promjeni, nova cijena za tekuće usluge postaje učinkovita od sljedećeg obračunskog razdoblja. Za dodatke narudžbe nova cijena važi od stupanja nove usluge na snagu. Bonifikacije i naknadni obračuni kod redovnih, unaprijed obračunatih usluga nisu mogući. U slučaju povećanja postojećih cijena korisnik će biti unaprijed informiran od strane emeriona. Ukoliko su nove cijene niže od prethodnih, emerion zadržava pravo da iste uvede bez prethodnog informiranja korisnika.

4.4. Obračun up- i downgrade-a (nadogradnje i degradiranja)
U slučaju degradiranja neke od usluga, od datuma stupanja nove usluge na snagu slijedi alikvotna bonifikacija (pro rata). U slučaju nadogradnje, od datuma stupanja nove usluge na snagu slijedi obračun alikvotne naknade (pro rata). Bonifikacija, kao i naknada će biti usklađene pri sljedećem periodičnom obračunu i dodate narednoj fakturi. Pri nadogradnji kao i degradiranju određenih web hosting paketa nastae dodatna naknada za postavljanje. Za te pakete su sve informacije navedenu u opisu proizvoda, a visinu naknade možete da vidite i prije postavljanja novog paketa u Vašem ControlPanelu.

4.5. Izdavanje računa i uvjeti plaćanja
Detaljni prikaz računa bit će poslan putem e-maila. Takođe, moguće je slanje uplatnice sa ukupnim iznosom računa putem pošte. Plaćanje se za tvrtke kao i pojedince sa austrijskom adresom može izvesti putem bankovne doznake, debitnog reda ili preko kreditne kartice. Za tvrtke i pojedince koji adresu imaju izvan Austrije ili Njemačke moguće je plaćanje samo sa kreditnom karticom. Odbitak popusta sa računa nije moguć.

4.6. Naknade za kasno plaćanje
Izričito je dogovoreno da se u slučaju kašnjenja s plaćanjem, osim kamate po stopi od 12% naplate i troškovi za obradu pisma za upozorenje, poštanski troškovi, naknada za zaljučavanje i otključavanje usluga, kao i svi na pravnoj stopi potrebni troškovi za inkaso agenciju. Svaki zahtjev koji bude prebačen inkaso agenciji sadrži sve nepodmirene račune, čak i ako oni u to vrijeme nisu plativi.

5. Registracija domene

Za registraciju domene je odgovaran emerion, koji u ovom slučaju agira kao sprovedbena agencija i podliježe odredbama odgovarajućeg registra, te se mora pridržavati njegovih uvjeta. Sa narudžbom domene kupac ovlašćuje emerion da registraciju domene sprovede u njegovo ime i prihvaća uvjete poslovanja odgovarajućih registara, resellerskim sporazumom (http://www.emerion.com/hr/domain-policies/registration-agreement) i registarskim ICANN pravima i odgovornostima (http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights-responsibilities) te u slučaju registracije .at domene i uvjetima registrara nic.at (http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/). Dok god se usluge za domenu pružaju od strane emeriona, domena je tehnički kao i administrativno upravljana isključivo od emeriona. Ovlašteni korisnik ima mogućnost da potrebne prilagodbe preduzme preko ControlPanela.

5.1. Vlasnik domene

Kao vlasnik domene je registriran samo kupac. On je samim tim vlasnik domene i polaže pravo na raspolaganje istom. Podaci se od strane emeriona provjeravaju samo na sintaksi kao i na formu potrebnu za prijavu, ali ne i na sadržaj. Podaci se koriste, kao što su od kupca u narudžbi navedeni, za registraciju domene.

5.2. Ime marke, autorsko pravo
emerion pretpostavlja da Vi imate zakonska prava na ime koje registrirate kao Vaš domen. Ukoliko postoji sukob između dvije strane, odgovornost tih stranaka je da riješe spor. Ni emerio ni registrar nisu odgovorni za rješavanje bilo kakvih pravnih sukoba. U slučaju da ipak dođe do sukoba mi samo možemo dati kontakt podatke, koji su već dostupni javnosti. Narudžbom domene kupac se obavezuje na pridržavanje zakonskih propisa, a osobito propisa vezanih za autorska prava. Ni emerion niti registrar nisu odgovorni za potvrdu i dokaz nekog kupca na ime domene. Međutim, možemo odbiti narudžbu domene bez daljeg objašnjenja, ukoliko sumnjamo da je u pitanju kršenje autorskih prava.  Podnositelj ahtjeva dužan je da emerion kao i registrar drži podalje od bilo kakve pravne štete ili troškova nastalih kroz kršenje autorskih prava. Vlasništvo domene ne donosi ostavrivanje bilo kakvih daljnjih prava.

5.3. Upiti i dostupnost domena

Rezultati upita domene ne ispostavljaju prava na ime domene. Mi primamo informacij o dostupnosti domene putem name servera i odgovarajućeg WHOIS-a u vrijeme podnošenja zahtjeva. Kod provjere dostupnosti domene u obzir ne uzimamo imena koja su u tijeku procesa registracije i samim tim se ne pojavljuju u WHOIS bazi podataka ili u bilo kojim name serverima. emerion jamči da ne logujemo imena provjeravanih domena i ne dajemo nikakve podatke trećim stranama. Imenovanje domene temelji se na "tko prvo pri dođe, dobija" načelu i ovisi o datumu i vremenu narudžbe. Ipak, to ne znači da automatski imate pravo na ime, jer na kraju registrar odlučuje tko će dobiti željeni naziv domene.

6. Otkazivanje

Usluge ponuđene na neodređeno vrijeme se mogu otkazati ako se ispune sljedeći uvjeti:

6.1. Otkaz kroz korisnika

Korisnik u bilo kojem trenutku može otkazati usluge i pri tome ne mora da navodi nikakve razloge za svoju odluku. Naknade za usluge koje su fakturirane unaprijed neće biti doznačene. Plativ je pun iznos računa, čak i ako se usluge otkažu ubrzo nakon što je obračun izrađen.

6.1.1. Otkazivanje .at domenaP
Prema uvjetima korištenja od strane nic.at domene .at mogu biti otkazane samo pismeno od vlasnika domene. Dakle, kako biste otkazali neku .at domenu potrebno je da nam pošaljete potpisan zahtjev za otkaz te domene. Obrazac za otkazivanje domene možete pronaći online ili ga zatražiti od nas. Hosting usluge kao i domena mogu biti otkazani samo nakon što primimo potpisan obrazac za otkazivanje. Usluge koje pruža emerion će biti otkazane na kraju tekućeg ciklusa naplate. nic.at će domenu otkazati na kraju njihovog ciklusa naplate.

6.1.2. Otkazivanje .ch domena
Otkazivanje .ch domene mora biti potvrđeno izravno kod registrara "Switch". emerion će Vaš zahtjev otkazivanja proslijediti i registrat će izravno kontaktirati vlasnika domene. Otkaz se može dogoditi odmah ili na kraju tekućeg ciklusa naplate. Nakon što je registrat odobrio poništenje, emerion hosting usluge može otkazati s krajem tekućeg razdoblja službe.

6.1.3. Otkazivanje .de domena
Otkazivanje se obavlja online. Korisnik će primiti e-mail koji sadrži link za otkaz. Otkaz je jedino validan ako se pravilno potvrdi koristeći poslani link. Usluge koje pruža emerion će biti otkazane na kraju tekućeg ciklusa naplate. emerion nema dozvoljenje da otkaže domen direktno kod registrara. Mi samo domen možemo da vratimo registraru, koji će da kontaktira vlasnika i sa njim porazgovara o daljim koracima vezanim za domen. Ukoliko .de domena nije otkazana izravno kod registrara, nic.de registrar će domenu da hostuje na svojim serverima i izravno da je naplati kod vlasnika.

6.1.4. Otkazivanje drugih top level domena (npr. .com, .net, .org)
Otkaz se obavlja online. Korisnik će primiti e-mail koji sadrži link za otkaz. Otkaz vrijedi samo ako je pravilo potvrđen koristeći ovaj link. Usluge koje pruža emerion će biti otkazane na kraju tekućeg ciklusa naplate. Ipak, na zahtjev također usluge možemo otkazati odmah. Domenu nećemo obnoviti nakon isteka službenog roka i samim time će ona isteći i u registraru.

6.1.5. Transfer domene ka drugom provajderu
Domene su zaštićene od neovlaštenog transfera, ukoliko dotični registrar podržava takav sistem zaštite. Ako se domena transferira iz emerion sustava, vlasnik računa mora prvo da zatraži deaktivaciju registrar locking-a. Za uspješno transferiranje domene je odgovoran novi provajder. Kroz transferiranje domene sve emerion usluge će biti automatski prekinute. 24 sata nakon potvrde transfera domene, otkazaćemo sve usluge vezane za tu domenu. Naknade za usluge koje su fakturirane unaprijed neće biti doznačene. Plativ je pun iznos računa, čak i ako se usluge otkažu ubrzo nakon što je obračun izrađen.

6.2. Otkazivanje usluga od strane emeriona

emerion može otkazati uslugu pod sljedećim uvijetima:

6.2.1. Neplaćanje usluga
Ako iznos dugovanja ne primimo 10 dana nakon izrade fakture, usluge ćemo otkazati odmah. Ako korisnik inzisitira na neplaćanju faktura, njegov račun će biti trajno obrisan i emerion će poduzeti pravne radnje. 

6.2.2. Stari korisnički podaci, informacije koje nisu up-to date
U slučaju da korisnik ne uspijeva da upravlja i ažurira svoje podatke redovito (kao što je objašnjeno pod točkom 7) i emerion nije u mogućnosti da korisnika nakon intenzivnog istraživanja kontaktira, emerion sebi daje za pravo da privremeno ili trajno otkaže korisnikov račun.

6.2.3. Zlouporaba fair-use politike
Ako primimo pritužbe drugih korisnika i ako je očito da korisnik krši pravila fair- use politike, prvo ćemo da pošaljemo upozorenje. Ako se prekršaj nastavi unatoč upozorenju, odmah ćemo otkazati usluge i urediti brisanje korisničkog računa.

6.2.4. Zlouporaba anti-spam politike
Ukoliko korisnik krši pravila anti-spam politike, emerion bez prethodne najave može otkazati i obrisati sve korisničke račune. 

6.2.5. Zlouporaba tehničkih postavki
Ukoliko se desi zlouporaba (kao što je objašnjeno pod točkom 10.) zbog nedostatka znanja, emerion će educirati korisnika o njegovom ponašanju i izdatu mu upozorenje. Ako se zlouporaba desi više puta, emerion ima prava da korisniku odmah otkaže usluge i obriše korisnički račun. Ako zlouporaba predstavlja akutnu opasnost za cijeli emerion sustav, korisnički račun će biti obrisan bez prethodne najave.

6.2.6. Kršenja prava
U slučaju da korisnik dobije pravnu tužbu i bude osuđen zbog aktivnosti vezanih za njegov račun ili ako primimo obavijesti da aktivnosti koje vrši na računu krše zakone i propise - i s time se složimo nakon pomnog istraživanja- možemo odmah otkazati korisnički račun i poništiti sve usluge vezane za isti.

6.2.7. bez navođenja razloga
emerion zadržava prava da usluge otkaže sa rokom od dva mjeseca. Otkaz može da uslijedi pismeno ili putem e-maila.

7. Informacije i podaci

7.1. Informacije o kupcu, podaci o registraciji

Tijekom procesa narudžbe korisnik je odgovoran za izdavanje točnih, istinitih, detaljnih i trenutnih ličnih kao i poslovnih informacija (općenito nazvanih kao "Korisnički podaci"). Ove se informacije koriste za stvaranje računa, a korisnik je njegov vlasnik. Vlasnik računa je odgovoran za ažuriranje informacija u svom ControlPanelu. Unešene informacije se koriste za prijavu, fakture i kao kontakt informacije.

7.1.1. Korisnička autorizacija
Podaci prijave (broj računa i lozinka) će biti poslani na e-mail adresu koju ste unijeli tijekom narudžbe. Ovo je e-mail adresa koju će emerion koristiti kako bi autorizirao korisnika. U slučaju da se e-mail korisnika promijeni, njegova je odgovornost da emerion obavijesti o promjenama. To može obaviti online putem ControlPanel-a. Ako promjene ne mogu biti obavljene u Vašem ControlPanel-u, korisnik mora da se identificira kroz svoju novu e-mail adresu. emerion će da provjeri identitet korisnika i da unese proces u korisnički račun.

7.1.2. Objavljivanje korisničkih informacija
Korisnički podaci će biti objavljeni samo ako je to potrebno za tehničke usluge, kao što je registracija dmene. Mi ćemo objaviti samo informacije koje su važne za naručene usluge. Sa Vašom narudžbom ste potvrdili da se slažete sa objavljivanjem informacija u odgovarajućim WHOIS bazama podataka. Sem u ovim slučajevima, emerion nikada neće objaviti podatke svojih korisnika.

7.1.3. Dijeljenje korisničkih podataka sa trećim licima
Mi samo dijelimo podatke o korisniku kao što je opisano pod točkom 7.1.1. emerion korisničke podatke nikada neće dati neovlaštenim trećim licima. U slučaju da je treće lice ovlašteno putem prijave računa i lozinke preko telefona ili e-maila, treće lice će dobiti informacije o korisniku. Iznimke su tužbe ili pravne istrage. U tom slučaju, korisnik informacije dijeli samo sa upitom institucijom.

7.1.4. Odgovornost za korisničke informacije
Korisnik je odgovoran za pružanje točnih podataka, kao i njihovog redovnog ažuriranja. emerion ne preduzima nikakve promjene, osim ako zahtjev dolazi od strane korisnika.  Mi ćemo odgovoriti na taj zahtjev samo u slučaju da korisnik nije u stanju da pristupi svom ControlPanel-u i samim tim ne može da preduzme nikakve promjene  računa.

7.2. Login informacija
Login informacija se odnosi na informaciju koju je potrebno navesti da biste pristupili Vašem računu, kao i informacije potrebne za pristup svim tehničkim uslugama koje ste naručili. emerion samo daje prijavne informacije putem e-maila (kao što je navedemo pod točkom 7.1.1). Vlasnik računa može opunomoćiti druge ljude koji imaju pristup njegovom računu kao i svim tehničkim uslugama. Preporučljivo je kreirati pod-račun u Vašem ControlPanel-u za svaku osobu kojoj želite dati pristup Vašem računu.

7.2.1. Odgovornost za login informacije
Vlasnik računa je odgovoran za sve aktivnosti u svom računu, te je isključivo on odgovoran za podatke o prijavi za tehničke usluge, kao i podatke o prijavi za pod-račune, kojima se može pristupiti putem ControlPanel-a. U slučaju da vlasnik računa sumnja u neovlašteni pristup na njegov račun, on to odmah mora da javi emerionu. Štoviše, vlasnik računa je svjestan da je on odgovoran za eventualne štete koje utječu na emerion ili druge korisnike, jer treća lica koriste njegov račun ili spojene podatke za prijavu.

7.3. Podaci o sadržajima koje emerion obrađuje i pohranjuje na serverima i mrežama
Podatak o sadržaju je svaka informacija koju korisnik objavi ili privatno pošalje. emerion nije dužan provjeriti točnost sadržaja i ne prihvaća nikakvu odgovornost za točnost, prikladnost i kvalitet informacije. Korisnik je svjestan da pomoću usluge emeriona može doći u dodir sa sadržajem za koji misli da je uvrljediv, štetan, opscen, nezakonit ili ometljiv na bilo koji drugi način. emerion ne prihvaća odgovornost za provjeru bilo kojeg sadržaja ili preduzimanja bilo kakvih pravnih radnja kako bi se spriječiko objavljivanje takvih sadržaja. Međutim, zadržavamo pravo da preduzmemo tehničke mjere kako bi se spriječila distribucija upitno sadržaja kao što je prethodno kvalificirano.

7.3.1. Odgovornost za sadržaj podataka
Samo osoba koja proizvodi i privatno ili javno distribuira sadržaje u obliku podataka, informacija, tekstova, softvera, muzike, zvukova, slika, grafika, video, vijesti i ostalih sadržaja je odgovorna za te iste sadržaje. To znači da niko, čak ni emerion, sem navodnog korisnika ne preuzima odgovornost za bilo koji sadržaj. Obavještavamo korisnike da pomoću knjige gostiju, chat-a, e-maila ili oglasne ploče na vanjskim web stranicama i drugima pružaju uvid u osobne podatke. To je isključivo pod korisničkom nadglenošću. emerion ne prihvaća odgovornots za bilo kakve objavljene podatke ili informacije.

7.3.2. Dijeljenje podataka i informacija
Web stranice, knjige gostiju, chat, kao i upotreba oglasnih ploča i news grupa se smatraju kao javni. Takvi podaci mogu biti korišteni od strane emeriona, kao i od trećeg lica. Korisnici mogu biti identificirani pod svojim imenom, izuzev ako korisnik izričito zahtjeva da se njegovo ime ne koristi u javnosti.

7.3.3. Linkovi na web stranice trećih strana
Web stranica našeg korisnika, kao i naša vlastita može sadržavati linkove ka drugim web stranicama. Ni korisnik kao ni emerion nisu zaduženi za sadržaje, dostupnost ili funkcionalnost tih stranica. Ni korisnik kao ni emerion se ne identificira sa bilo kojim sadržajem sa povezanih stranica, niti prihvaćamo bilo kakvu odgovornost vezanu za iste.

7.3.4. Ilegalni podaci i informacije
Ovime emerion izričito jasno stavlja na znanje da je u skladu s odredbama zakona o pornografiji, zabrana zakonom i odgovarajućim kaznenim zakonom. Posredovanje, distribucija i prezentacija pojedinih sadržaja podliježu zakonskim ograničenjima ili su skroz zabranjeni. Korisnik se obavezuje pridržavanju tih zakona i garantuje isključivu odgovornost za takve usklađenosti prema emerionu. emerion nije odgovoran za provjeru ilegalnog sadržaja. Ako je emerion obaviješten o ilegalnom sadržaju od strane trećeg lica, emerion će upratiti i provjeriti takve optužbe, a podatke provjeriti na ilegalne sadržaje. Ako su prikazani sadržaji nezakoniti, odmah će biti povučeni iz javnog dometa a sve usluge vezane za sadržaje će odmah biti prekinute i izbrisane iz emerion sustava. Korisnicima je zabranjeno koristiti emerion usluge za bilo kakve nezakonite svrhe.

7.3.5. Reklama na web stranicama i u e-mailovima
Reklama na korisničkim web stranicama ili u njihovim e-mailovima je isključivo oblik korisničkog biznisa ili onog neke treće stranke. Ovo je poslovni odnos između klijenta i ostalih trećih stranki. emerion vezano za ovo ne prihvaća nikakvu odgovornost.

7.4. Podaci povezivanja
Podaci povezivanja je informacija stvorena kroz korištenje emerion sustava i može sadržavati podatke o korisničkom računu. Jamčimo da se bilježe samo podaci koji su relevantni za tehničku funkcionalnost usluga. Korisnik se obavezuje da privremeno snimi tj. pohrani svoje informacije.

7.4.1. Analiza podataka povezivanja
emerion analizira kontekst podatke koji su važni iz tehničkih razloga, te zadržava prava da analizira i bilo koje druge podatke, ali ne mora to i da učini. Korisnik ovim pristaje na analizu podataka iz konteksta.

7.4.2. Dijeljenje podataka povezivanja sa trećim stranama
Kako bi povezivanje bilo moguće, prinuđeni smo da virtualno dijelimo informacije sa drugima. Ove informacije mogu sadržavati posebne tehničke podatke o korisničkim računima. Korisnik prihvaća da je ova informacija presudna za pružanje usluge. Drugi kontekst podaci se općenito ne dijele sa trećim srana, čak ni na njihov zahtjev. Iznimke su međutim u pravnim predmetima, u slučaju da primimo sudsku obavijest. U ovom slučaju mi dijelimo informacije samo sa upitnom institucijom, ako upitni podaci još uvijek postoje. Korisnici također mogu zatražiti kontekst podatke. emerion će podijeliti sve postojeće informacije vezane za korisnički račun, ako je korisnik u stanju da se identificira kao vlasnik istog.

7.4.3. Dostupnost podataka povezivanja
emerion čuva i arhivira sve podatke povezivanja na neodređeno vrijeme, ali samo onoliko koliko je to potrebno za administrativne i tehničke svrhe. emerion nije obavezan da arhivira nikakve podatke. Nitko ne polaže pravo na podatke povezivanja. emerion nije dužan da čuva kompletnu evidenciju ili da pohranjuje zapise na određeno vremensko razdoblje.

7.5. Podaci o novčanim transakcijama
Podaci potrebni za novčane transakcije se prenose samo preko sigurne veze (SSL).

7.5.1 Korištenje monetarnih podataka transakcije
Informacije potrebne za obradu elektroničkog plaćanja će biti zatražene samo ako su potreben za uspješan završetak transakcije. Podaci će se koristiti u vrijeme transakcije i preneseni u autoritativna tijela za odgovarajući način plaćanja. Korisnik se obavezuje na prijenos tih podataka. Podaci se prenose putem sigurne veze; bilo to point-to-point ili SSL.

7.5.2 Pohranjivanje monetarnih podataka transakcije
Mi samo pohranjujemo one dijelove monetarnih podataka transakcije, koji su porebni za uspješan završetak transakcije. Ove se informacije pohranjuju na neodređeno vrijeme. Brisanje samo jedne, već završene transakcije nije moguće jer je ona dio cjelovitog transakcijskog podatka trećih strana (autoritativnih tijela). Ako transakcijski podaci uključuju podatke koji su potrebni za narudžbu usluga putem kreditne kartice, korisnik se slaže da emerion pohrani podatke u sustav naplate.

8. Pristup i upotreba emerion web hosting sustava

Korištenjem emerion usluga korisnik dobija pristup emerion sustavu.

8.1. Pristup kroz mrežu
Sustavu se može pristupiti kroz mrežu i osigurane poveznike, protokole i sučelja (ControlPanel)

8.2. Fizički pristup
Korisnici usluga nemaju fizički pristup našem sustavu. Samo ovlašteni serviseri i osoblje za tehničko održavanje imaju pristup ka objektu gdje se nalazi naš sustav. Ovo se također odnosi na opremu i strojeve u vlasništvu korisnika ili trećih lica, koji su integrirani u mrežu emeriona i stoje na raspolaganju kao usluga emerion sustava.

9. Sustav i sigurnost podataka

emerion osigurava mrežu i web hosting sisteme sa hardverom i softverom kako bi zaštitio pohranjene podatke i račune. Međutim emerion nije odgovoran za ilegalni pristup ka informacijama i računima, te zloupotrebu i korišćene istih u različite svrhe. Vlasnik računa ne može tužiti emerion za bilo kakvu štetu nastalu uslijed trećih lica. Namjerno kršenje pravila emerion sustava ili mrežne sigurnosti su zloupotreba tehničkih uređaja po ugovornoj točki 10.1 i biće kazneno gonjeni.

9.1. Fizička sigurnost
Fizička sigurnost podliježe odredbama emerion objekta na mjestu hosting sustava i dana je kroz sigurnost objekta i kontrolu pristupa.

10. Zlouporaba

Zlouporaba tehničkih uređaja uključuje sve akcije koje strijeme ka dobivanju pristupa sustavu ili podacima korisnika, kao i samom emerionu. Ove akcije su konkretno skeniranje naše sigurnosti sistema, podataka i sniffing prometa, kao i drugi poznati napadi npr. e-mail bombing, flooding i overload sustava. Nerazmjerna uporaba naših resursa susava se takođe kvalificira kao zlostavljanje. To uključuje, ali nije ograničeno na, povećano upotrebu prometa i procesorske snage kao i druge aktivnosti koje mogu ugroziti stabilnost i sigurnost cijelog hosting sustava. U slučaju zlouporabe tehničkih uređaja emerion ima pravo da s trenutnim učinkom obriše korisnikov račun i obustavi usluge ako namjerna ili nenamjerna zlouporaba traje i nakon što je emerion već obavjestio korisnika. emerion će vlasnika korisnika opteretiti sa troškovima za otkrivanje i praćenje aktivnosti, prekid veze i sve povezane popravke bazirane na satnici.

11. Jamstvo, odgovornost i odšteta

emerion će iscrpiti sve resurse koji su potrebni kako bi sve ponuđene usluge radile bez prekida i zastoja. Korištenje usluga se odvija na vlastitu odgovornost. emerion ne daje apsolutno nikakve izražene ili implicitne garancije; i posebno ne daje jamstva o mogućnosti prodaje, primjerene za posebne namjene, zakonitosti vlasničkih prava, poslovnih običaja i prakse. emerion ne nudi nikakvo jamstvo za točnost i konzistentnost usluga i da će pohranjeni podaci biti dostupni pod bilo kojim okolnostima. Korisnik nema pravo na dodatno smanjenje troškova i slaže se u potpunosti da emerion održava sigurno i bezopasno. emerion nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak dobiti, niti odgovoran da snosi bilo kakve troškove za bilo kakvu štetu imovine kao što je navedeno pod stavkom 9. odgovornog zakona.

11.1. Odricanje odgovornosti za treće strane
emerion prati usluge unutar emerion mreže, ali nije u stanju da prati i ostale dijelove interneta. Protok podataka ovsi prvenstveno o funkcionalnosti trećih strana ili internet usluga. Pojedine mjere trećih strana mogu dovesti do situacija, koje mogu da prekinu ili oštete korisnikovu internetsku vezu i samim tim sluge koje nudi emerion. Dok će emerion da iscrpi sve ekonomski opravdane resurse kako bi sve svoje usluge nudio bez astoja i prekida, ne možemo jamčiti da se takve situacije neće dogoditi. emerion nije odgovoran za takve događaje ili bilo šta povezano sa takvim događajima.

11.2. Potpuno sigurno i bezopasno održavanje emeriona
Korisnik se obavezuje da drži emerion, njegove zaposlenike i poslovne partnere na sigurnom i da ih potpuno oslobodi bilo kakvih potraživanja i odgovornosti za gubitke, štete, troškova i naknade (uključujući razumne odvjetničke naknade), koje su rezultirale od korištenja sa strane trećih lica. To uključuje i slanje masovne elektronske pošte, uvredljivo, dosadno i nezakonito ponašanje, povredu korištenja ograničenja i zabranu masovnih e-mailova i namjerno oštećivanje emerion sustava unutar sustava i mrežne sigurnosti, koje se izravno ili nezravno daju pratiti na vlasnikov račun, podvlasnikov račun ili na imenovanog korisnika.

12. Anti-Spam-Politika

emerion ne tolerira SPAM poslan putem korisnika ili resellera korisnika koji omogućuju slanje spam-a. Svi korisnici  imaju zabranu slanja spam pošte pomoću sustava koji je dio mreže koja pripada emerionu. e-mail poslan od servera koji se nalazi u mreži emeriona mora sadržavati valjanu adresu pošiljaoca inaće će slanje poruka biti spriječeno. emerion upravlja e-mail serverima sa dobrom savješću i najvećom marljivošću i zatvara otvorene releje. Korisnici osobnih servera su takođe zaduženi za zatvaranje otvorenih releja. Povreda ovih uvjeta će dovesti do neposrednog otkazivanja računa i usluga. Nadalje, svaki kupac koji koristi osobni e-mail server je odgovoran za postavljanje i redovito  provjeravanje e-mail adresa postmaster@{domain}. Ako, unatoč svim tim mjerama, slanje spama pomoću emerion mreže ili servera nekog korisnika bude bilo mogućem korisnik je obavezan da sve informacije o spam napadima preda emerionu, koji će ih potom podijeliti s odgovarajućim vlastima. Korisnici emeriona, kao i njihovi klijenti i predstavnici suglasni su da se strogo pridržavaju pravila optreme pošte. Štoviše je zabranjeno prodavati ili koristiti spam softver koristeći sustave u emerion mreži. Zabranjeno je slanje spam e-mailova pod nazivom neke domene hostovane kod emeriona. U takvom slučaju će emerion progoniti vlasnika računa i odmah ukinuti sve usluge. U slučaju povrede emerion ima pravo zahtijevati plaćanje kazne od 2.000 eura.

13. Reseller, preprodaja

Vlasnik računa ima mogućnost preprodaje usluga iz emeriona. Prodavač je odgovoran za svjesno korištenje emerion sustava, kojem će kroz klijenti imati pristup. Prodavač se može nazivati RSP "Reseller service provider", a njegov partner je emerion. Prodavači su također odgovorni za izradu svih registracijskih sporazuma pojedinačne registracije stavljenih na raspolaganje svojim klijentima, koji se ne mogu mijenjati. emerion neće izravno kontaktirati resellerskog klijenta, osim ako je to nužno za pružanje tehničke usluge, npr. transfera domene. Štoviše, emerion jamči da se neće nametati resellerskim klijentima. Reselleri su odgovorni za pružanje podrške svojim klijentima; emerion ne nudi podršku za klijente resellera. Samo naši korisnici mogu koristiti prvu i drugu razinu naše podrške. Reselleri su korisnici svih usluga koje pružaju svojim klijentima, te su odgovorni za njih. Oboje, reselleri i njihovi klijenti su odgovorni da se, dok god koriste usluge koje pruža emerion, pridržavaju naših uvjeta korištenja.

14. Završne odredbe

Sporovi nastali na temelju ovog ugovora tiču se Trgovačkog Suda u Beču (Wien Handelsgericht). To se ne odnosi na potrošačke transakcije pod Austrijskim Zakonom o Zaštiti Potrošača. emerion može sve odgovornosti i/ili cjeloviti ugovor prebaciti na treću osobu, pa je stoga oslobođen bilo kakvog duga. To se ne odnosi na potrošačke transakcije. emerion na vlastiti rizik može ovlastiti i druge tvrtke za pružanje usluga. Informacija se smatra isporučenom ako je poslana na najskorije objavljenu adresu ili e-mail adresu.


4.6 1 5 97
Domains
Webhosting
Virtual Private Server
Cloud Server